BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575995

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/297/05
Dotyczy: utworzenia publicznej szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
UCHWAŁA NR XXXVI/297/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie utworzenia publicznej szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt l, ust. 3 i ust. 5a, art. 9 ust. l pkt 3 lit "g", art. 58, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Utworzyć z dniem l września 2005r. 1- roczną publiczną szkołę policealną, na podbudowie programowej liceum profilowanego, o nazwie "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy -Szkoła Policealna"
2. Siedziba Szkoły Policealnej mieścić się będzie w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.

§ 2. Włączyć z dniem l września 2005r. Szkołę Policealną do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

§ 3. Zasady organizacyjne Szkoły Policealnej określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pzewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.
[ 2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/297/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie utworzenia publicznej szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W śród typów szkół stanowiących polski system oświaty wymienia się szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Kadra pedagogiczna oraz baza dydaktyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, którego częścią integralną będzie powołana Szkoła Policealna, zapewni właściwą realizację założeń programowych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki publiczne oraz że zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych powiatu. Art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określa zasady zakładania szkół i placówek publicznych, natomiast w myśl art. 62 ust. 5 powyższej ustawy organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.297.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 152KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 09:43
  Typ MIME: application/pdf