BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577091

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/298/05
Dotyczy: utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
Uchwała nr XXXVI/298/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit "f', art. 58, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 199Ir. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [2] )

uchwala się, co następuje:


§1


1. Utworzyć z dniem 1 września 2005r. 3- letnie publiczne technikum uzupełniające, na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, o nazwie "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy - Technikum Uzupełniające"
2. Siedziba Technikum Uzupełniającego mieścić się będzie w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.

§2


Włączyć z dniem 1 września 2005r. Technikum Uzupełniające do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

§3


Zasady organizacyjne Technikum Uzupełniającego określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W śród typów szkół stanowiących polski system oświaty wymienia się trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata. Kadra pedagogiczna oraz baza dydaktyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, którego częścią integralną będzie powołane Technikum Uzupełniające, zapewni właściwą realizację założeń programowych. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5 ust. 2 pkt I, ust. 3 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), który mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki publiczne oraz że zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych powiatu. Art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) określa zasady zakładania szkół i placówek publicznych, natomiast w myśl art. 62 ust. 5 powyższej ustawy organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca I 998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.298.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 949KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 09:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.298.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 812KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf