BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576199

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/299/05
Dotyczy: utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR XXXVI/299/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "f', art.58, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z. dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Utworzyć z dniem 1 września 2005 r. 3 - letnie publiczne technikum uzupełniające, na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, o nazwie "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu - Technikum Uzupełniające".
2. Siedziba technikum uzupełniającego mieścić się będzie w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 345.

§ 2. Włączyć z dniem 1 września 2005 r. Technikum Uzupełniające do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu.

§ 3. Zasady organizacyjne Technikum Uzupełniającego określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/299/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Wśród typów szkół stanowiących polski system oświaty wymienia się trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata. Kadra pedagogiczna oraz baza dydaktyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu, którego częścią integralną będzie powołane Technikum Uzupełniające, zapewni właściwą realizację założeń programowych.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki publiczne oraz że zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych powiatu. Art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) określa zasady zakładania szkół i placówek publicznych, natomiast w myśl art. 62 ust. 5 powyższej ustawy organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.299.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 225KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 09:40
  Typ MIME: application/pdf