BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577078

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/303/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXVI/303/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm. [2]

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XI/73/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego, wprowadza się następującą zmianę:
w § 2 ust. 1 wyrazy "w kwocie 3,- zł" zastępuje się wyrazami "w kwocie 4,- zł".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 im 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785, z 2004 r. Nr 47, poz. 447 oraz z 2005 r. Nr 34, poz. 308.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zgodnie z pismem z dnia 10 maja 2005 r. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wyraził zgodę na wprowadzenie regulacji wynagrodzeń tj. dokonanie podwyżki płac w ramach posiadanych środków płacowych począwszy od 1 kwietnia 2005 r. Płace obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wartości jednego punktu na poziomie 3 zł nie mieszczą się w granicach przewidzianych w tabelach punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest ustalenie wartości jednego punktu na poziomie 4,- zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu odpowiednio z radą powiatu stosownie do swoich możliwości finansowych.


Starosta
Leonard Maciejewski