BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576944

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/314/2005
Dotyczy: zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR XXXVI/314/2005
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2, art. 8 pkt. 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.I271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/314/2005
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Powiat Inowrocławski posiada 91 lokali mieszkalnych, które znajdują się w jednostkach organizacyjnych Powiatu takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, placówki oświatowo - kulturalne. W celu prawidłowego zarządzania w/w mieszkaniami właściwe jest ustalenie jednolitych zasad dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących wynajmu i zwalniania mieszkań, ustalania wysokości czynszu. Proponowane zasady przyczynią się do usprawnienia gospodarowania powiatowym zasobem mieszkaniowym.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 7 i 21 ust. l pkt. 2 i ust. 3 w związku z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 71 poz. 733 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. - Rada powiatu ma obowiązek ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność samorządu powiatowego. Właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.314.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 152KB
  Data dodania: piątek, 22 lipca 2005, godz. 07:30
  Typ MIME: application/pdf