BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576211

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/315/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.
Uchwała nr XXXVI/315/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo, usytuowanych na działce nr 61/7 o pow. 0,4349 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 13151 oraz przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisana w uchwale nieruchomość położona w Kawęczynie Gmina Gniewkowo będąca w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie stała się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2002 r. nr: WRR.IV.7723-1/7/02 prawo to zostało potwierdzone. Z całości nieruchomości został wyodrębniony obszar zabudowany budynkiem mieszkalnym celem zbycia. W budynku zostało wyodrębnionych siedem lokali mieszkalnych, których najemcy wyrazili chęć nabycia na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), z którego wynika kompetencja Rady Powiatu do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) daje możliwość sprzedaży nieruchomości przez powiat oraz przyznania pierwszeństwa nabycia lokali mieszkalnych ich najemcom. Zasady zbywania lokali mieszkalnych określone zostały w uchwale nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców oraz w uchwale nr XXVII/212/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.


Starosta
Leonard Maciejewski