BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576930

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/318/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo
UCHWAŁA NR XXXVI/318/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1 Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na okres siedmiu lat w drodze przetargu gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, położonych w Markowie Gmina Gniewkowo na działkach:
- dz. nr 48 zapisana w KW nr 29899,
- dz. nr 58 zapisana w KW nr 29899,
- dz. nr 67 zapisana w KW nr 29899,
o łącznej powierzchni 34,9700 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/318/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisane w uchwale nieruchomości z dniem 01 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa, mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2001 r. nr: GKN.III.7723-1/l0/01 prawo to zostało potwierdzone. Nieruchomości te są dotychczas użytkowane przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Ze względu na planowaną likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy DPS w Warzynie istnieje konieczność wydzierżawienia w drodze przetargu gruntów rolnych. Celem prawidłowego wykorzystania gruntów rolnych przez dzierżawców proponuje się ustanowienie okresu dzierżawy na okres siedmiu lat. Uzyskany czynsz dzierżawny zwiększy znacząco środki budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis tej ustawy daje Radzie Powiatu możliwość wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przy zawieraniu umów dzierżaw nakłada obowiązek przetargowego trybu zawarcia tych umów.
W świetle powyższych faktów wywołanie uchwały jest zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski