BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575900

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/323/05
Dotyczy: zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A kredytu preferencyjnego z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Uchwała nr XXXVI/323/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 2005 r.


w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A kredytu preferencyjnego z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l]) w związku z art. 48 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A kredyt preferencyjny z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.070.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska:
- "Termomodernizacja Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu" 750.000,- zł
- "Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu" 160.000,- zł
- "Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy" (budynek po byłym internacie) 160.000,- zł

§2


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do prowadzenia wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytu.

§3


1. Spłatę kredytu planuje się dokonać do końca 2010 roku.
2. Źródłem spłat będą wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759. .
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Niniejsza inicjatywa uchwałodawcza jest konsekwencją uchwały Nr XXXVI/322/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
W związku z tym, iż prace polegające na termomodernizacji należą do zadań związanych z ochroną środowiska istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na termomodernizację budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu, I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (budynek po byłym internacie).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przez Bank Ochrony Środowiska S.A, bank ten jest jedynym bankiem udzielającym kredytów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zdania związane z ochroną środowiska.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz że, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski