BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575997

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/324/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.
Uchwała nr XXXVII/324/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr III, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
W związku z planowaną likwidacją Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie, Wójt Gminy Rojewo wystąpił o wydanie opinii do projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.
Z projektu uchwały przedłożonego do zaopiniowania wynika, że opiekę zdrowotną dla mieszkańców Gminy Rojewo w dotychczasowym zakresie rodzajowym oraz dotychczasowej formie zapewniać będzie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
Powyższy zakład ma zostać utworzony przez pracowników i na bazie likwidowanego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi w szczególności art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), który mówi, że projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii właściwego organu powiatu, którego ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski