BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577012

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/332/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok
UCHWAŁA NR XXXVIII/332/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVIII/332/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.Przyjęcie informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok stanowi element planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/330/05 z dnia 27 lipca 2005r.
Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowi przepis art.12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) zgodnie z którym do kompetencji Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu.
W związku z powyższym, celem zapewnienia realizacji planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszym sprawozdanie zawierające informację z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal332.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 725KB
  Data dodania: wtorek, 11 października 2005, godz. 14:31
  Typ MIME: application/pdf