BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601409

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/333/05
Dotyczy: przyjęcia informacji o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXVIII/333/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2005 r.


w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Aktualna sytuacja powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz, U. Nr 37 poz. 331) powinna ulec zmianie, by do roku
2006 była ona zgodna z zapisem § 22 ust. 2-5 oraz § 24 ust. 3.
Mając powyższe na uwadze konieczna zatem będzie reorganizacja, która nie zwiększy kosztów utrzymania jednego wychowanka, a pozwoli na tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez prowadzenie i organizowanie instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.333.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: wtorek, 11 października 2005, godz. 12:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.333.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 388KB
  Data dodania: wtorek, 11 października 2005, godz. 12:04
  Typ MIME: application/pdf