BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575927

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/334/05
Dotyczy: przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała nr XXXVIII/334/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 3, art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:


§1


Przyjąć samochód osobowy marki POLONEZ CARO 1,6 o numerze rejestracyjnym BDZ 0791, nr nadwozia SUPBO1CBHO0618249 przekazany nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu.

§2


Przekazać samochód osobowy wymieniony w §1 na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu posiada samochód marki POLONEZ CARO, rok produkcji 1993, którego wartość początkowa wynosiła 16.182,46zł i uległa całkowitej amorttyzacji i zamierza nieodpłatnie przekazać go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku pismem z dnia 30 sierpnia 2005 r. znak:DPS-0713-89/05 poinformował, iż zły stan techniczny samochodów będących w posiadaniu Domu powoduje zakłócenia w zabezpieczeniu niezbędnych przejazdów mieszkańców między filią w Piotrkowicach a Domem.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały są art. 46 ust. 1 i ust. 3, art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), które stanowią, iż mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych. Nabycie mienia przez powiat następuje również przez inne czynności prawne, do których zaliczyć należy darowizny. Przekazanie nabytego mienia na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ww. ustawy należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski