BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601979

Data: 28 września 2005 r
Nr uchwały: XXXVIII/335/05
Dotyczy: przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwała nr XXXVIII/335/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2005 r.


w sprawie przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 3, art. 47 ust. 1 pkt 4 i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć samochód osobowy marki POLONEZ CARO 1,6 o numerze rejestracyjnym BCI 99- 70, nr nadwozia SUPBO1CEHTW849702 przekazany nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w. Inowrocławiu.

§2


Przekazać samochód osobowy wymieniony w §1 na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Urząd Skarbowy w Inowrocławiu posiada samochód marki POLONEZ CARO, rok produkcji 1996, którego wartość księgowy wynosi O,OOzł, a wartość rynkowa wynosi 5.750,00zł i zamierza nieodpłatnie przekazać go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie pismem z dnia 8 lipca 2005 r. znak:DPS.I.14.05 poinformował, iż w związku z połączeniem Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu z Domem Pomocy Społecznej w Kawęczynie niezbędnym staje się posiadanie jeszcze jednego samochodu celem zabezpieczenia niezbędnych przejazdów mieszkańców między filią a Domem. Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały są art. 46 ust. 1 i ust. 3, art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), które stanowią, iż mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych. Nabycie mienia przez powiat następuje również przez inne czynności prawne, do których zaliczyć należy darowizny. Przekazanie nabytego mienia na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ww. ustawy należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski