BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575919

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/339/05
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 r.
Uchwała nr XXXVIII/339/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2005 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l]) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu


Uzasadnienie


Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu w Inowrocławiu budżetu za I półrocze 2005 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem wydatków. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie 6.528.188,- zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w 53,3%, a wydatki zostały poniesione w 43,8% planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.
W opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. deficyt budżetowy wystąpi dopiero w IV kwartale br. W tym okresie Zarząd zwróci się do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu (900.000,- zł).
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1592 z późn. zm.) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski