BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601430

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/343/05
Dotyczy: informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006.
Uchwała nr XXXIX/343/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.


w sprawie informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759).


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Przyjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu Zarząd Powiatu występuje do Rady z inicjatywą przyjęcia informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006 w formie uchwały.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż rada powiatu rozpatruje sprawozdania z działalności zarządu powiatu, a w związku z tym, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządzanie drogami powiatowymi zostało przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych, informację przedstawia dyrektor ZDP.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.343.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 240KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 10:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.1.343.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 10:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.343.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 733KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 10:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.343.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 773KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 10:28
  Typ MIME: application/pdf