BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 603976

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/347/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XXXIX/347/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późno zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "wydatki budżetu" kwotę ,,95.779.713,- zł" zastąpić kwotą ,,95.629.713,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,87.084.352,- zł" zastąpić kwotą ,,86.968.952,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.914.345,- zł" zastąpić kwotą ,,55.793.096,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. b "dotacje" kwotę ,,2.815.462,- zł" zastąpić kwotą ,,2.993.462,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,8.695.361,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) ,,8.660.761,- zł"
2) w § 3:
a) ust. 1 "deficyt budżetu" kwotę ,,4.621.215,- zł" zastąpić kwotą ,,4.471.215,- zł"
b) ust.2 poz. "kredyt komercyjny zaciągnięty w wybranych bankach" kwotę ,,900.000,- zł" zastąpić kwotą ,,750.000,- zł"

§2


1. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz.565.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Na skutek likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu i Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu oraz wygaśnięcia Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu niewykorzystane w planach finansowych tych jednostek środki stanowią kwotę 599.318.- zł. W związku z powyższym dokonuje się rozdysponowania ww. środków dla:
- Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 243.511,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla 9 przejętych z Bursy
Szkolnictwa Zawodowego pracowników i na opłaty za media dot. tego budynku (203.511,- zł) oraz na dotację podmiotową dla PS ZOZ Inowrocław (40.000,- zł),
- Domu Dziecka w Jaksicach 6.203,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla przejętego z Bursy Szkolnictwa Zawodowego pracownika,
- Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 5.948,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla przejętego z Bursy Szkolnictwa Zawodowego pracownika,
- placówek oświatowych i edukacyjnych 193.656,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planowanych wydatków tytułem przejęcia kadry i uczniów zlikwidowanych jednostek
razem 449.318,- zł.
Jak z powyższego wynika istnieje możliwość zmniejszenia o kwotę 150.000,- zł deficytu budżetowego.
2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie o kwotę 203.500,- zł planowanych wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" a zwiększenie planowanych wydatków w:
- rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 41.000,- zł i rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 97.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych. Powyższe spowodowane zostało uruchomieniem nowych kierunków nauczania w roku szkolnym 2005/2006 w Kujawskim Niepublicznym Policealnym Studium Ekonomiczno - Handlowym w Inowrocławiu i w Policealnym Studium Zawodowym "Fama" w Inowrocławiu a także rozpoczęciem z dniem 1 września br. działalności 3 nowych szkół tj. Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,
- rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o kwotę 25.000,- zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii i remont sanitariatów w Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu,
- rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 31.000,- zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii i remont sanitariatów w ZSP Nr 3 w Inowrocławiu,
- rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o kwotę 9.500,- zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii dachu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w I LO w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 34.600,- zł planowanych wydatków w poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" a zwiększenie o ww. kwotę planowanych wydatków w poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na zamontowanie tablicy wyników oraz zabezpieczenie szyb okleiną antywłamaniową w wyremontowanej sali gimnastycznej.
W wyniku powyższych zmian planowane wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę 150.000,- zł. O ww. kwotę ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.347.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 249KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 13:40
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.347.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: piątek, 4 listopada 2005, godz. 13:41
  Typ MIME: application/pdf