BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575944

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/70/2003
Dotyczy: oceny funkcjonowania powiatowych instytucji kulturotwórczych
Uchwała nr X/70/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 roku


w sprawie oceny funkcjonowania powiatowych instytucji kulturotwórczych.

Na podstawie art. 4 ust l, pkt l i 7 art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) art. 5a, ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.l36, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.l615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984 i Nr 141 poz. 1185) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z 2002 r. nr 41, poz. 364)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§1


Na podstawie przedstawionej informacji, stanowiącej załącznik do uchwały pozytywnie ocenić funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5a ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zapewnienie kształcenia, wychowania, opieki oraz prowadzenie działalności kulturalnej należy do zadań własnych powiatu. Konieczne jest więc dokonanie analizy i oceny funkcjonowania Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski