BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577081

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: XL/349/05
Dotyczy: zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR XL/349/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu 23 czerwca 2004 r. nr XXIV/171/2004, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XL/349/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Niniejsza uchwała dotyczy wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowi, iż projekty mieszczące się w działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji winny wynikać z Planu Rozwoju Lokalnego. Uzupełniony Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego zawiera wykaz nowych i zmodyfikowanych zadań inwestycyjnych w latach 2005-2006 zgłoszonych przez samorząd Złotnik Kujawskich i Powiatu Inowrocławskiego, jako potencjalnych beneficjentów.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.349.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 87KB
  Data dodania: czwartek, 8 grudnia 2005, godz. 13:41
  Typ MIME: application/pdf