BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 602007

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/350/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu
UCHWAŁA NR XL/350/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu gmina Pakość, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 392/1 o pow. 0,1900 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 45239, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1251).
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
NR XL/350/05 RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisana w uchwale nieruchomość stała się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. nr GKN.III.7723-1/7/00 prawo to zostało potwierdzone. Przedmiotowa nieruchomość jest działką gruntową niezabudowaną przylegającą do terenu zajętego pod Rzymsko-Katalicki Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu gmina Pakość. Wnioskowana działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z uwagi na jej kształt oraz brak bezpośredniego do niej dojazdu. Proboszcz Parafii p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu wystąpił pismem z dnia 17 października 2005 r. do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o bezpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej nr 392/1 o pow. 0,1900 ha położonej w Kościelcu. Właściwa powierzchnia terenu będącego przedmiotem zbycia zostanie określona po wydzieleniu geodezyjnym. Posiadając wnioskowany teren, Parafia miałaby bezpośredni dostęp do obiektu zabytkowego otoczonego ceglanym murem z połowy XIX w.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), z którego wynika kompetencja Rady Powiatu do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) daje możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jeżeli nieruchomość ta jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

STAROSTA
Leonard Maciejewski