BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601418

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/351/05
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
UCHWAŁA NR XL/351/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca. 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.[2]) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXXVII/325/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w ten sposób, że dokonać przeniesień środków pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, a pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujący sposób:
1) przenieść na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) ze środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz kwotę 6.700 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych) ze środków przeznaczonych na dofinansowanie kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
2) przenieść na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych kwotę w wysokości 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) ze środków przeznaczonych na udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.

§ 2. Szczegółowe zmiany przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005 w stosunku do uchwały nr XXXVII/325 2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 lipca 2005 roku określone zostają w poniższej tabeli (do pobrania poniżej).

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w OZ.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 100 I i Nr 240, poz. 2407.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XL/351/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Aktualne potrzeby beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określone na podstawie złożonych wniosków spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/325/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 35a ust3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone wart. 48 ust 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w przedmiotowym zakresie.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

tabela.351.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: piątek, 9 grudnia 2005, godz. 13:09
  Typ MIME: application/pdf