BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576223

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/355/05
Dotyczy: przekazania "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" w nieodpłatne użytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Uchwała nr XLI/355/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie przekazania "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" w nieodpłatne użytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 3 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przekazać "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" w nieodpłatne użytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, "którego wartość i elementy składowe określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Powiat Inowrocławski jest beneficjentem projektu p.n. "Centrum Radiologii w Inowrocławiu".
Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na podstawie umowy nr Z/2.04/III/3.5.2/182/04/U/62/05 zawartej 31 stycznia 2005 r. pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Powiatem Inowrocławskim.
Realizatorem zadania była Firma PHILIPS POLSKA SP. z 0.0. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 195 B. Wyboru firmy dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Całkowite koszty poniesione przez Beneficjenta na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 1.618.751,68 zł.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 46 ust. 1 i ust. 3 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przepisy te stanowią, że mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących (...) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Skarbnik Powiatu
Anna Berendt

Załączniki:

zal.r.355.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: piątek, 6 stycznia 2006, godz. 09:07
  Typ MIME: application/pdf