BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601404

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/358/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c.
Uchwała nr XLI/358/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 47645 o łącznej powierzchni 0,8381 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działki:
- nr 9/2 o pow. 0,0022 ha,
- nr 9/7 o pow. 0,0762 ha,
- nr 10/2 o pow. 0,2598 ha,
- nr 10/4 o pow. 0,0196 ha,
- nr 10/5 o pow. 0,0712 ha,
- nr 10/7 o pow. 0,0966 ha,
- nr 21/2 o pow. 0,2377 ha,
- nr 21/4 o pow. 0,0551 ha,
- nr 21/5 o pow. 0,0197 ha.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 169, poz. 1420 oraz Nr 175, poz. 1459.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Opisana w uchwale nieruchomość stała się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2005 r. nr WRR.IV.77221/5/05 prawo to zostało potwierdzone. Przedmiotowy teren wraz z budynkami był wykorzystywany dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Inowrocławiu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Obecnie obiekt ten nie jest użytkowany.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), z którego wynika kompetencja Rady Powiatu do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości spowoduje pozyskanie środków dla Powiatu jak również prawidłowe zagospodarowanie obiektu przez przyszłego nabywcę.
W świetle powyższych faktów wywołanie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski