BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576200

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/71/2003
Dotyczy: uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006
Uchwała Nr X/71/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006.

N a podstawie art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałania bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 122, poz. 1323 i poz. 1325, Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1793, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Uchwalić Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/71/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
W myśl art. 12 pkt 9c ww. ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Ponadto zgodnie z art. 6a i 6b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) do zadań samorządu powiatowego wykonywanych przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej należy w szczególności pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz inicjowanie i finansowanie programów specjalnych.
W związku z powyższym Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przedstawia powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006.
Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.71.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: wtorek, 11 kwietnia 2006, godz. 13:33
  Typ MIME: application/pdf