BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576219

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/359/05
Dotyczy: zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo.
Uchwała nr XLI/359/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), art. 14 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. [2])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo w ten sposób, że:
1) z zasobu nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego przekazać na rzecz Gminy Gniewkowo nieruchomości położone w Kawęczynie, zapisane w księdze wieczystej KW nr 13151, oznaczone geodezyjnie numerami jako:
- działka nr 61/8 o pow. 0,8130 ha, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną; z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- sportowe,
- lokal użytkowy oznaczony nr 8 w budynku Nr 27 o pow. użytkowej 38,25 m2 wraz z udziałem we współwłasności wynoszącym 3825/32104 z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 61/7 o pow. 0,4349 ha; z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, łącznie oszacowane na kwotę 19.000,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych ),
2) do zasobu nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego nabyć nieruchomość lokalową o pow. użytkowej 35,38 m2, będącą własnością Gminy Gniewkowo, usytuowaną w budynku wielomieszkaniowym w Gniewkowie przy ulicy Gerharda Pająkowskiego 6A m 16, z udziałem w użytkowaniu wieczystym wynoszącym 43/1226 z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 579/12 o pow. 0,0343 ha, zapisanej w KW nr 31553, oszacowaną na kwotę I 29.800,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych ).

§2


Wyrazić zgodę na dokonanie przez Powiat Inowrocławski dopłaty do wartości nieruchomości podlegających zamianie w kwocie 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych )- różnica wartości nieruchomości podlegających zamianie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 orazz2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2182 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1251, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały stanowi własność Powiatu Inowrocławskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie i składa się z:
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kawęczynie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 61/8 o pow. 0,8130 ha zapisana w KW nr 13151,
- lokalu użytkowego oznaczonego nr 8 położonego w Kawę czyni e w budynku Nr 27, znajdującego się na działce nr 61/7 o pow. 0,4349 ha zapisanej w KW nr 13151.
Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący ten teren stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo przedmiotowy teren znajduje się w obszarze rolniczo-osadniczym w granicy zabudowy wsi. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, będącej przedmiotem zamiany na łączną kwotę 19.000,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
Rada Miejska w Gniewkowie w dniu 22 listopada 2005 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/284/2005 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Gniewkowo a Powiatem Inowrocławskim.
Lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku nr 6 A w Gniewkowie, na działce nr 579/12 o pow. 0,0343 ha zapisany w KW nr 31553, wyceniony został przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 29.800,00 zł.
Powiat Inowrocławski zobowiązał się dokonać dopłaty do wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 10.800,00 zł ( różnica wartości nieruchomości podlegających zamianie).
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm. ), z którego wynika, iż zgodę na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Inowrocławskiego może wyrazić Rada Powiatu. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między jednostkami samorządu terytorialnego.


Starosta
Leonard Maciejewski