BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575937

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/360/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XLI/360/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109, art. 124 i art. 130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust.l "dochody budżetu" kwotę ,,92.650.880,- zł" zastąpić kwotą ,,93.967.839,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,22.276.703,-zł" zastąpić kwotą ,,23.517.551,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit. b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,9.372.687,- zł" zastąpić kwotą ,,9.393.088,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit.f "dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych" kwotę ,,1.688.923,- zł" zastąpić kwotą ,,2.909.370,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt.2 "subwencja ogólna" kwotę ,,45.461.790,- zł" zastąpić kwotą ,,45.558.302,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt.3 "dochody własne" kwotę ,,24.912.387,- zł" zastąpić kwotą ,,24.891.986,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "wydatki budżetu" kwotę ,,95.222.282,- zł" zastąpić kwotą ,,95.318.314,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,86.455.245,- zł" zastąpić kwotą ,,86.851.277,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.672.301,- zł" zastąpić kwotą ,,55.672.529, zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,8.767.037,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) ,,8.467.037,- zł"
3) w § 3:
a) ust. 1 "deficyt budżetu" kwotę ,,2.571.402,- zł" zastąpić kwotą ,,1.350.475,- zł"
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.350.475,- zł"
4) w § 4 ,,- planowane przychody" kwotę ,,2.571.402,- zł" zastąpić kwotą ,,1.350.475,- zł"

§2


Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych oraz określić ostateczny termin ich dokonania.

§3


1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wydatków, które nie wygasają w roku budżetowym 2005, plan finansowy tych wydatków oraz ostateczny termin ich dokonania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565 i Nr 180, poz. 1495.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.30II-60/05 z dnia 30 listopada br. o zwiększeniu kwot dotacji celowych na 2005 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.401,- zł planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej.
2. Po dokonaniu analizy wykonania planowanych dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 11 miesięcy 2005 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.401,- zł planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (dział 852 "Pomoc społeczna, rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej").
W związku z powyższym po stronie planowanych wydatków o ww. kwotę zmniejsza się wydatki na działalność domów pomocy społecznej (dział i rozdział jw.).
3. W związku ze sporządzeniem harmonogramów realizacji projektów stypendialnych: a) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 - działanie 2.2 ZPORR zachodzi konieczność zmniejszenia o kwotę 480,- zł planowanych dochodów i wydatków oraz dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85410 "Pomoc materialna dla uczniów",
b) dla studentów na rok akademicki 2005/2006 - działanie 2.2 ZPORR zachodzi konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", rozdziale 80309 "Pomoc materialna dla studentów".
4. Z uwagi na brak możliwości wykonania systemem zleconym zadania inwestycyjnego związanego z infrastrukturą drogową wokół budynku po byłej Bursie Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie środków w kwocie 300.000,- zł z poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" do poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i zakup materiałów budowlanych służących do wykonania ww. zadania.
5. Na skutek otrzymanego pisma Ministra Finansów o zwiększeniu o kwotę 96.512,- zł części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się stosownych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
6. Z uwagi na otrzymaną refundację środków na zadanie w ramach działania ZPORR "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" (dotyczy pożyczki na prefinansowanie) dokonuje się przeniesienia zapisanej w przychodach budżetowych kwoty 1.220.927,- zł na dochody budżetowe.
W wyniku powyższych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1.316.959,- zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 96.032,- zł, deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 1.220.927,- zł tj. do kwoty 1.350.475,- zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
II. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy zadania "Remont i adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sanitariaty w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu" - kwota 19.759,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością wykonania dodatkowych sanitariatów na II piętrze budynku, by młodzież specjalnej troski ucząca się w tej szkole mogła korzystać z wc i łazienki w miejscu, w którym pobiera naukę.
Środki w kwocie jw. będą zdeponowane na subkoncie podstawowego rachtmku Powiatu
Inowrocławskiego. Ostateczny termin wykonania wydatku - 20 lutego 2006 r.
Wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Na wniosek dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy o zmianę planu finansowego zakładu (przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami) dokonano jego aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano zbiorczy plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
IV. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 37.000,- zł. Zmieniony plan przychodów i wydatków PFGZGiK stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109, art. 124 i art. 130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie oraz że, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków niewygasających, określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie jak również ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały
klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.1.360.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 100KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 08:28
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.2.360.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 169KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 08:28
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.3.360.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 45KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 08:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.4.360.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 74KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 08:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.5.360.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 08:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.6.360.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 08:30
  Typ MIME: application/pdf