BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601399

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/363/05
Dotyczy: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XLI/363/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.

zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadzić zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 23 czerwca 2004 r. określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Niniejsza uchwała dotyczy wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ino- wrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r. a następnie zmienionego uchwałą Nr XL/349/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 listopada 2005 r. Uzupełnienie do Zintegrowanego Programu Operacyjne- go Rozwoju Regionalnego stanowi, iż projekty mieszczące się w działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji winny wynikać z Planu Rozwoju Lokalnego. Niniejsza uchwała koryguje wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2006-2008 zgłoszonych przez Gminę Złotniki Kujawskie oraz Powiat Inowrocławski, jako potencjalnych beneficjentów.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.363.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 253KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 12:09
  Typ MIME: application/pdf