BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 603971

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/364/05
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.
Uchwała nr XLI/364/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109, art.116, art.124, art.128 ust.2 pkt. 1, art.134 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. w wysokości 93.451.055,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe z budżetu państwa 17.497.961,- zł z czego:
a) dotacje celowe na zdania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 8.607.200,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 8.218.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 672.761,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2) subwencję ogólną 46.932.786,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
3) dochody własne 29.020.308,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:
dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych 861.545,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości 1.354.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§2


1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. w wysokości: 98.941.055,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące 90.985.265,- zł z tego na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.851.123,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
b) dotacje 2.967.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
- dotacje przedmiotowe 235.000,- zł zgodnie z załącznikiem 11 a
c) wydatki na obsługę długu publicznego 150.000,- zł
2) wydatki majątkowe 7.955.790,- zł w tym: wydatki inwestycyjne 7.955.790,- zł zgodnie z załącznikiem nr 12 z czego:
- dotacje celowe na inwestycje dla zakładów budżetowych 200.000, - zł zgodnie z załącznikiem 12a
3. Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje ponadto:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 8.607.200,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2a,
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 672.761,- zł zgodnie z załącznikiem 4a,
3) wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych 861.545,- zł zgodnie z załącznikiem 7a,
4) wydatki na remonty 3.082.834,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13,
5) wydatki na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§3


1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.490.000,- zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będzie kredyt zaciągnięty w wybranych bankach w kwocie 5.490.000,- zł.

§4


Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 r. w wysokości:
- planowane przychody 5.490.ÓOO,- zł - planowane rozchody O zgodnie z załącznikiem nr 15.

§5


Przewiduje się kwotę zadłużenia Powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości 5.490.000,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 16.

§6


W roku 2006 nie przewiduje się spłaty kapitału (załącznik nr 17).

§7


Tworzy się:
- rezerwę ogólną (0,20% wydatków ogółem) w wysokości 200.000,- zł
- rezerwę celową (0,19% wydatków ogółem) w łącznej kwocie 190.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu w zakresie:
. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki 40.000,- zł
. kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji 5.000,- zł
. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 80.000,- zł i osobom w trudnej sytuacji życiowej (ośrodek interwencji kryzysowej)
. promocji i ochrony zdrowia 40.000,- zł
. wspierania osób niepełnosprawnych 10.000,- zł
. nauki, edukacji, oświaty i wychowania 5.000,- zł
. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10.000,- zł

§8


Ustala się plany przychodów i wydatków dla:
1. gospodarstw pomocniczych w wysokości:
- przychody 246.000,- zł
- wydatki 181.544,- zł zgodnie z załącznikiem nr 18,
2. zakładów budżetowych w wysokości:
- przychody 1.840.085,- zł - wydatki 1.840.085,- zł zgodnie z załącznikiem nr 19,
3. dochodów własnych w wysokości:
- przychody 760.600,- zł - wydatki 785.842,- zł zgodnie z załącznikiem nr 20.

§9


1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla:
1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 300.000,- zł - wydatki 1.560.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 21,
2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w wysokości:
- przychody 700.000,- zł
- wydatki 691.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 22.
2. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu - Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości:
- przychody 2.800.000,- zł
- wydatki 2.800.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 23.

§10


Upoważnia się Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500.000,- zł na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego,
4. udzielania poręczeń do kwoty 100.000,- zł.

§11


Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000,- zł.

§12


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§13


Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§14


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003; r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 39.1, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz.565.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu działając na podstawie ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) - a także w oparciu o uchwałę nr XXXV/294/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2006 r.
Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 11 października 2005 r. znak: ST4-4820/690/2005), dotacji (pismo z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października br. Nr WFB.I.-3010/44-12/05) oraz o wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu.
Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 ukształtowały się następująco:
1. Dochody 93.451.055,- zł
2. Wydatki 98.941.055,- zł
3. Deficyt 5.490.000,- zł
Zarząd Powiatu w projekcie budżetu na 2006 r. zapewnił środki w kwocie 1.925.979,- zł na dostosowanie domów pomocy społecznej do wymaganego standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Zabezpieczył również środki na wprowadzenie od 1 stycznia 2006 r. 3% podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników podległych jednostek oraz środki własne niezbędne do pozyskiwania środków z programów unijnych.
Przeznaczenie w projekcie budżetu kwoty 7.955.790,- zł na wydatki inwestycyjne, świadczy o tym, iż deficyt w pełni dotyczy wydatków, które przyczynią się do rozwoju Powiatu Inowrocławskiego.
W myśl art. 48 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.490.000,- zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2006.
Zgodnie z art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. W myśl art. 54 ust. l ww. ustawy uchwała budżetowa powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art.109, art.116, art.124, art. 128 ust.2 pkt. 1, art. 134 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 2 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.1.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 549KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:49
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.2.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 359KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:50
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.3.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:50
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.4.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:50
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.5.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 34KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:51
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.6.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 351KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:51
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.7.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 130KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:51
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.8.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 120KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:51
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.9.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:52
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.10.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 422KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:52
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.11.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 182KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:53
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.12.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 264KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:53
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.13.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 195KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:53
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.14.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 207KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.15.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.16.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.17.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 84KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.18.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 77KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.19.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 79KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.20.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 125KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.21.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 212KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.22.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.r.23.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 249KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 13:56
  Typ MIME: application/pdf