BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575902

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/365/06
Dotyczy: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XLII/365/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 stycznia 2006 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 195 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 142 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:


§1


Ogłosić przetarg nieograniczony na wybór banku, wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego przez okres pięciu lat, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§2


1 Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do przygotowania i prowadzenia przetargu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
2. Zobowiązać Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do przedstawienia Radzie Powiatu w Inowrocławiu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Udzielenie przez Radę Powiatu w Inowrocławiu upoważnienia dla Zarządu Powiatu umożliwi podjęcie poszczególnych czynności postępowania w sprawie udzielenia zamówienia celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 195 ust. l ustawy z dnia 30 czerw9a 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 142, ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych oraz że, zgody Prezesa Urzędu udzielonej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie wymaga zawarcie umów rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski