BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577094

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/368/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała nr XLII/368/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 stycznia 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[2]) w związku z pkt 1 i 6 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką o wartości ok. 900.000,00 PLN brutto (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i N! 167, poz.1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28: poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 213,5 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Aparat RTG do prześwietleń to aparatura medyczna umożliwiająca diagnostykę w zakresie radiologii. Obecnie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oprócz klasycznej diagnostyki obrazowej - prześwietlenia rtg, wykonywana jest również diagnostyka radiologiczna specjalistyczna (m. in. urografia, rtg żołądka i jelita grubego). Zakup aparatu RTG z torem wizyjnym i ścianką dla Pracowni RTG jest konieczny, ponieważ dotychczas stosowany aparat do rtg żołądka i jelita grubego zgodnie z orzeczeniem technicznym z 9 grudnia 2005 r. powinien zostać poddany kasacji.
Jednocześnie z uzasadnienia zawartego we wniosku Dyrektora wynika, że przeprowadzenie generalnego remontu w/w aparatu z ekonomicznych i technologicznych względów jest nieuzasadnione.
Zakup jest zaplanowany w ramach inwestycji w 2006 r. Dokonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych i będzie sfinansowany ze środków uwzględnionych w planie finansowym na 2006 r., przeznaczonych na ten cel.
Ponadto Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą Nr XXVII/IV /2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz pkt 1 i 6 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Przepisy te stanowią w szczególności, iż publiczny zakład opieki zdrowotnej może dokonać zakupu aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który zakład utworzył, oraz na zasadach określonych przez ten podmiot.
Jednocześnie jeżeli łączna wartość aparatury i sprzętu medycznego będącego przedmiotem zakupu przekracza jednorazowo 100.000 EURO, to podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Rady Powiatu w Inowrocławiu.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski