BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576251

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/371/06
Dotyczy: sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.
UCHWAŁA NR XLII/371/06
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) oraz § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r., w brzmieniu przedstawionym Radzie przez przewodniczących poszczególnych Komisji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 1999 r. Nr 50, poz. 446, 2002 r. Nr 31, poz. 571, Nr 120, poz. 2448, z 2003 r. Nr 130, poz. 1847 oraz z 2005 r. Nr 29, po z. 549.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/371/06
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z ustawowego wymogu przedłożenia planów pracy Komisji Radzie Powiatu.

Zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego komisje stałe działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

Przepis art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) stanowi, iż Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności i przedkładają jej swoje plany pracy.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal1.r.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 86KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 11:53
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2.r.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal3.r.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 76KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal4.r.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 80KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal5.r.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal6.r.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 77KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal7.r.371.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 lutego 2006, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf