BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576248

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/370/06
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.
Uchwała nr XLII/370/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Uchwalić plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 1999 r. Nr 50, poz. 446, z 2002 r. Nr 31, poz. 571, Nr 120, poz. 2448, z 2003 r. Nr 130, poz. 1847 oraz z 2005 r. Nr 29, poz. 549.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisu § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
W myśl art. ł 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.oz 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i Komisji powoływanych przez Radę określa Statut.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal.r.370.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 400KB
  Data dodania: czwartek, 20 lipca 2006, godz. 10:37
  Typ MIME: application/pdf