BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577069

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/375/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok
UCHWAŁA NR XLIII/375/06
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć opracowane przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu "Sprawozdanie z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIII/375/06
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok.Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Rada Powiatu w przyjętym planie pracy na I półrocze 2006 roku, zobowiązała Zarząd Powiatu do przygotowania sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na 2006 rok.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.375.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 542KB
  Data dodania: poniedziałek, 6 marca 2006, godz. 13:36
  Typ MIME: application/pdf