BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601416

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/378/06
Dotyczy: nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała nr XLIII/378/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1 996r. o muzeach (Dz. U. z 1 997r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm. [1]), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 200l r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.[2] oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[3])

uchwala się, co następuje:

§1


Nadać Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu nowy Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Traci moc Zarządzenie nr 250/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie nadania statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz uchwała nr X/59/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 września 1999r. w sprawie zmian w Statucie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


[1] - zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005r. Nr 131,poz.1091 i Nr 132, poz. 1111.
[3] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.l055 i Nr 167, poz.1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Statut Muzeum im. Jana Kasprowicza został nadany Zarządzeniem nr 250/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30 listopada 1998r. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu stało się jednostką organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego. W związku z przejęciem uprawnień organu prowadzącego uaktualniono zapisy dotyczące podporządkowania placówki. Obecnie po prawie 6 - letnim okresie funkcjonowania Muzeum w nowych ramach administracyjno - prawnych, zachodzi konieczność nadania nowego, ujednoliconego tekstu statutu uwzględniającego wszystkie merytoryczne i prawne zmiany, jakie zaszły w tym czasie.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) zgodnie, z którym muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, o którym mowa wart. 5 ust. 1, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Natomiast art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1 998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) mówi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.378.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 468KB
  Data dodania: wtorek, 7 marca 2006, godz. 13:42
  Typ MIME: application/pdf