BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575965

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/79/2003
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 r.
Uchwała Nr XI/79/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 r.


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz § 13 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwalić plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie do Uchwały Nr XI/79/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.
Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisu Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, w którym może dokonywać zmian i uzupełnień.


Starosta
Leonard Maciejewski