BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575887

Data: 9 lipca 2003 r
Nr uchwały: XII/81/2003
Dotyczy: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr XII/81/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 lipca 2003 r.w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2000 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) i uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego, po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji ds. wyboru najkorzystniejszej oferty, przedstawionymi przez jej Przewodniczącą,

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonać wyboru Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Inowrocławiu do wykonywania bankowej obsługi bu-dżetu Powiatu Inowrocławskiego.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Powiatu do zawarcia z Bankiem, o którym mowa w § 1, umowy określającej zasady wykonywania bankowej obsługi budżetu, na okres trzech lat.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie do Uchwały Nr XII/81/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 lipca 2003 r.Wywołanie uchwały wynika z przepisów zawartych w art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) i uchwały Nr XXX/23/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego, zgodnie z którymi bankową obsługę budżetu jednostki samorządowej wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.


Starosta
Leonard Maciejewski