BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576224

Data: 30 lipca 2003
Nr uchwały: XIII/82/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość
Uchwała Nr XIII/82/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz. 2058 oraz 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721 ) oraz art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 45239 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:
- nr 281/48 o pow. 0,1212 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- nr 281/49 o pow. 0,1165 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- nr 281/53 o pow. 0,1033 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- nr 281/54 o pow. 0,1115 ha - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


UzasadnienieWymienione w uchwale działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/71/91 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 maja 1991 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 14, poz. 119 z dnia 4 lipca 1991 r. są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Sprzedaż przedmiotowych działek w drodze przetargu spowoduje pozyskanie zwiększonych wpływów do budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

mapa.bmp  -> pobierz
  Rozmiar: 10,6MB
  Data dodania: środa, 20 sierpnia 2003, godz. 13:24
  Typ MIME: image/bmp