BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601975

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/83/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24
Uchwała Nr XIII/83/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz 2003 r. nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721 ) oraz art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 148 o pow. 0,2822 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 16642 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


UzasadnienieWymieniona w uchwale nieruchomość, będąca własnością Powiatu Inowrocławskiego użytkowana była przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu; mieściła się tam Poradnia Medycyny Pracy, Pracownia RTG, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Poradnia Antynikotynowa.
Z uwagi na to, iż nieruchomość ta stała się zbędna do prowadzenia działalności statutowej PS ZOZ w Inowrocławiu, o czym powiadamia Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w piśmie z dnia 26 czerwca 2003 r. znak: PS ZOZ-EA1-24-241-33-03, wywołanie powyższej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski