BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577100

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: XIII/86/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy
Uchwała Nr XIII/86/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy.

Na podstawie art. 4 ust 1 oraz art. 12 ust 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 15, ust. 4 rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizacje tych zadań i ich rozliczania z dnia 15 stycznia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 48 i Nr 63, poz. 591)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy
do kwoty 1.800.000,- zł w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/86/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.Uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy uwarunkowane jest ustanowieniem przez wnioskodawcę stosownego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie to stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.Wicestarosta
Tadeusz Majewski