BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576227

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: XIII/87/2003
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XIII/87/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79 ).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.695.360 zł w następujący sposób:

1. zadania realizowane przez Starostę

1) zobowiązania dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy 89.000 zł
2) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne 399.901 zł3) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
lub rolniczej przez osoby niepełnosprawne 220.000 zł


2. zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

1) zobowiązania dotyczące finansowania szkoleń
osób niepełnosprawnych 3.000 zł
2) finansowanie szkoleń i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych 30.000 zł

rehabilitacja zawodowa ogółem: 741.901 zł


3. zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 248.399 zł
2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych 17.720 zł
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 180.000 zł
4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych 702.500 zł
5) zobowiązania dofinansowania kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej 804.840 zł

rehabilitacja społeczna ogółem : 1.953.459 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII / 87 / 2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.Zasadność wywołania niniejszej uchwały wynika z przepisów art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), a także § 6 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.Nr 88, poz.808).
Podział środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2003r. uwzględnia zainteresowanie poszczególnymi formami pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Z uwagi na to, że w roku ubiegłym plan finansowy PFRON nie uwzględnił wydatków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, w roku bieżącym postanowiono zrekompensować zaległości w tym zakresie.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.

Wicestarosta
Tadeusz Majewski