BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575991

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: XIII/88/2003
Dotyczy: przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego
Uchwała Nr XIII / 88 / 2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.


w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.


Na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79 ).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjąć Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do przedkładania Radzie Powiatu raz w roku informacji z realizacji Programu.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII / 88 / 2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 roku.
Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy art.35 a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.Nr 123, poz. 776 z późn. zmian. ).
Stworzenie Programu stwarza perspektywę zintegrowanego działania na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych w rejonie działania naszego powiatu. Program pojmowany będzie jako swoistego rodzaju instrument, wytyczający sposób osiągania zamierzonych celów.Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

program.pdf  -> pobierz
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego
  Rozmiar: 325KB
  Data dodania: piątek, 8 sierpnia 2003, godz. 08:01
  Typ MIME: application/pdf
 
program.doc  -> pobierz
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego
  Rozmiar: 402KB
  Data dodania: piątek, 8 sierpnia 2003, godz. 08:02
  Typ MIME: application/msword