BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575934

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/92 /2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała Nr XIII/92 /2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz.594)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r.( z późn. zm.) w sposób następujący:

1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt.1 „Dochody” kwotę „77.486.733,- zł” zastąpić kwotą „77.519.133,- zł”

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt.1 „Wydatki” kwotę „77.486.733,- zł” zastąpić kwotą „77.519.133,- zł”
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 „wydatki bieżące” kwotę „75.907.133,- zł”
zastąpić kwotą „75.929.770,- zł”
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”
kwotę „49.923.819,- zł” zastąpić kwotą „49.922.872,- zł”
- w § 2 pkt. 2 ppkt.2 „wydatki majątkowe” kwotę „1.579.600,- zł”
zastąpić kwotą „1.589.363,- zł”
- w § 2 pkt. 2 ppkt.2 lit.a „wydatki inwestycyjne” kwotę „1.579.600,- zł”
zastąpić kwotą „1.589.363,- zł”

3. wymieniony w § 5 załącznik nr 6 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych )
zastąpić skorygowanym planem, zgodnie z załączonym zestawieniem.

§ 2

1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2. Skorygowany zbiorczy plan środków specjalnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/92/ 2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2003 r. i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. W wyniku podpisania umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-twa w Warszawie w sprawie przekazywania na rachunek budżetu Powiatu środ-ków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych na realiza-cję zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu grun-tów rolnych do zalesienia ( Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm. ) dokona-no zwiększenia planowanych dochodów tworząc w dziale 020 „Leśnictwo” roz-dział 02001 „Gospodarka leśna”, § 246 „Środki otrzymane od pozostałych jedno-stek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” na kwotę 32.400,- zł.
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki dokonując utworzenia w dziale 020 „Leśnictwo” rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”.

2. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w Starostwie Powiatowym i tak:
• rozdział 75019 „Rady powiatów” poprzez zmniejszenie poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” o kwotę 21.849,- zł a zwiększenie o 11.849,- zł poz. „Za-kup materiałów i wyposażenia” i utworzenie poz. „Wydatki na zakupy inwesty-cyjne jednostek budżetowych” na kwotę 10.000,- zł. Powyższe spowodowane zo-stało koniecznością zakupu dwóch komputerów i drukarki laserowej oraz artyku-łów biurowych.
• rozdział 75045 „Komisje poborowe” poprzez zmniejszenie poz. „Wynagrodze-nia osobowe pracowników” o 337,- zł, „Składki na ubezpieczenia społeczne” o 528,- zł, „Składki na Fundusz Pracy” o 82,- zł, „Zakup usług pozostałych” o 719,- zł, „Podróże służbowe krajowe” o 127,- zł i „Wydatki na zakupy inwesty-cyjne jednostek budżetowych” o 237,- zł a zwiększenie o kwotę 2.030,- zł poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”.
Środki w kwocie 2.030,- zł przeznaczone będą na zakup drukarki laserowej do komputera dla Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej.

II. ŚRODKI SPECJALNE

Na skutek utworzenia środka specjalnego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Ino-wrocławiu ustala się plan przychodów i wydatków ww. środka na 2003 r. następująco:
Lp. § Wyszczególnienie Kwota
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0
II. Przychody ogółem 61.000
z tego:
1. 083 Wpływy z usług 61.000
III. Wydatki ogółem 61.000
z tego:
1. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.200
2. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3200
3. 4120 Składki na Fundusz Pracy 600
4. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000
5. 4260 Zakup energii 1.400
6. 4270 Zakup usług remontowych 5.500
7. 4300 Zakup usług pozostałych 12.100
8. 4430 Różne opłaty i składki 1.000
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0

W związku z powyższym skorygowano zbiorczy plan środków specjalnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wicestarosta
Tadeusz Majewski