BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 147130

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie, 88-108 Inowrocław ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na :

BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA DROGACH KATEGORII POWIATOWEJ W MIEŚCIE INOWROCŁAWIU W 2007 ROKU
Zamówienie obejmuje :

1. Utrzymywanie dostawy zasilania;
2. Utrzymywanie oprzyrządowania kablowego;
3. Utrzymywanie oprzyrządowania świetlnego;
4. Utrzymywanie oprzyrządowania akustycznego;
5. Utrzymywanie urządzeń sterujących.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 lub na wniosek wykonawcy wysłana zostanie pocztą – cena 9,60 zł oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej – www.zdplatkowo.com.pl

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin realizacji zamówienia – 31 grudnia 2007 r.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy :

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie :
a) wykażą i udokumentują wykonanie minimum 2 robót o podobnym zakresie jakie obejmuje zamówienie;
b) dysponują odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia;
c) dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót (kierownik robót lub majster musi posiadać uprawnienia energetyczne natomiast elektryk – uprawnienia kwalifikacyjne do 1,5 kV).

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym względzie :
a) dysponują odpowiednimi środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową.
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

3. Oceny spełniania warunków dokona komisja przetargowa.

4. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.

5. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest :
Zygmunt Szczepański, tel. (052) 35-33-048 wew. 40

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych (pok. nr 2) w terminie do dnia 07.12.2006 r. do godz. 9 30

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Latkowo dnia 29.11.2006 r.

Załączniki:

siwz_ponizej_60_000_euro_sygnalizacja_swietlna_2007.28.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 29 listopada 2006, godz. 14:48
  Typ MIME: application/msword
 
specyfikacja_techniczna.28.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 29 listopada 2006, godz. 14:49
  Typ MIME: application/msword