BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 147126

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, 88-160 Janikowo
o g ł a s z a
¨ na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,
¨ w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych: portal.uzp.gov.pl

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na

wymianę stolarki okiennej w budynku „Pałacu” Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Miejsce realizacji zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Termin realizacji zamówienia: 22.12.2006r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, 88-160 Janikowo – cena 10 zł.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest również na internetowej stronie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Dariusz Cykulski i Jacek Tarczewski tel./fax 052 351 34 72

Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – budynek „Administracja”- sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku , dn. 01.12.2006r do godz. 9.00

Termin i miejsce otwarcia ofert: dn. 01.12.2006r w siedzibie zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku, budynek „Administracja”- gabinet dyrektora, godz 9.15

Kryteria wyboru oferty:

cena - 100 %

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Dariusz Cykulski
Informacja o rozstrzygnięciu:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

oferta.27.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: poniedziałek, 27 listopada 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/msword
 
umowa.27.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: poniedziałek, 27 listopada 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/msword
 
zal._nr_2_i_3.27.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: poniedziałek, 27 listopada 2006, godz. 10:21
  Typ MIME: application/msword
 
zal._nr_4.27.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: poniedziałek, 27 listopada 2006, godz. 10:21
  Typ MIME: application/msword
 
siwz.27.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: poniedziałek, 27 listopada 2006, godz. 10:22
  Typ MIME: application/msword