BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 147128

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, 88-140 Gniewkowo z filią w Parchaniu, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35454000-7; 45442100-8; 45431000-7; 45410000-4; 45400000-1; 45421124-9; 45421152-4; 45310000-3; 45332400-7;

Miejsce realizacji zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie
88-140 Gniewkowo
Termin realizacji zamówienia: do 29.12.2006 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 zł.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl. SIWZ można także odebrać w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Włodzimierz Figas,
Tel. (052) 351-24-79; 351-24-94; 351-27-90.

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Administracji w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, do dnia 04.12.2006 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, dnia 04.12.2006 r. o godz. 10:15.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena – 100%

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Kawęczyn, 2006-11-24
Włodzimierz Figas - Dyrektor DPS
Informacja o rozstrzygnięciu:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, została wybrana oferta złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"GESAL" Eugeniusz Skoczyński
ul. Studzienna 11
88-100 Inowrocław

Uzasadnienie:
Wybrano jedyną ważną ofertę.
Cena oferty: 98.204,40 zł

Kawęczn, 2006-12-06
Włodzmierz Figas - Dyrektor DPS

Załączniki:

specyfikacja.24.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: piątek, 24 listopada 2006, godz. 10:15
  Typ MIME: application/msword
 
przedm.rob.bud._zal._nr8_.24.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: piątek, 24 listopada 2006, godz. 10:18
  Typ MIME: application/msword
 
przedm.rob.elekt._zal._nr_9.24.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: piątek, 24 listopada 2006, godz. 10:19
  Typ MIME: application/msword
 
przedm.rob.sanit._zal._nr_10.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: piątek, 24 listopada 2006, godz. 10:21
  Typ MIME: application/msword
 
przedm.rob.sanit._zal_nr_10_c.d.24.11.06.doc  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: piątek, 24 listopada 2006, godz. 10:23
  Typ MIME: application/msword