BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 149898

Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu Zakład Budżetowy

Wymiana okien w Bursie Szkolnej Nr 1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania


1. Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu Zakład Budżetowy, reprezentowany przez dyrektora bursy – Krzysztofa Makowieckiego ,
ul. Narutowicza34, tel/fax 052 357 3260
Adres Bursy : Bursa Szkolna Nr 1 Zakład Budżetowy, 88-100 Inowrocław,
ul. Narutowicza 34, woj. kujawsko-pomorskie.
e-mail zamawiającego – bursaino1@poczta.onet.pl , NIP 556 25 14 103,
REGON 092461821.
2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro.
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) dostępna w siedzibie zamawiającego , w godz. od 8.00 do 14.00 . Informacji dotyczących zamówienia i siwz udziela dyrektor bursy –Krzysztof Makowiecki ( nr telef. 052 357 3260 )
5. Przedmiot zamówienia.
- Przedmiotem zamówienia jest wymiana 52 szt okien w budynku
Bursy Szkolnej Nr1 w Inowrocławiu, przy ulicy Narutowicza 34 ( okna parteru, okna w pionach klatki schodowej i łazienek, okna balkonowe w szczytach budynku, okna klubu w przyziemiu obiektu).

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Wymiana okien w Bursie Szkolnej Nr 1”


6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
8. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
- wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres min 5 lat, licząc od zakończenia robót,
- zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; w tym względzie złożą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) uprawnienia budowlane kierownika budowy , odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 ustawy Prawo budowlane oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) złożą wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oświadczenia
i dokumenty.

Ocena spełniania warunków będzie przeprowadzona na podstawie oświadczeń
i dokumentów złożonych do oferty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
10. Wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny ofert: cena – 90%, termin wykonania – 10 %.
12. Oferty należy składać do dnia 18.12.2006 r., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pkój nr 102 – Księgowość , I piętro
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2006 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego
14. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia składania ofert.
15. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się faksem lub drogą elektroniczną na adres:
bursaino1@poczta.onet.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 7.12.2006 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń : ………………….... 2006r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na stronach BIP http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego :
http://www.bursa.kujawy.com/ dnia:7.12.2006 r.
Informacja o rozstrzygnięciu:
Złożono dziewięć ofert ,w tym cztery ważne. Wybrano ofertę, najkorzystniejszą wg podanego kryterium, przedstawioną przez firmę "DUO" L.K. Sikorscy 85-829 Bydgoszcz , ul. Inwalidów 51., za cenę 43121,00
Oferty odrzucone zawierały błędy w naliczeniu ceny.