BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542924

Data: 30 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 106/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 106/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 i Nr 45, poz. 391)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,77.361.421,- zł" zastąpić kwotą ,,77.486.733,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,77.361.421,- zł" zastąpić kwotą ,,77.486.733,- zł"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2003 r.
Nr WFB.I-3011/33/2003 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 5.312,- zł z czego:
. dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71015 "Nadzór budowlany", § 641 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup komputerów, sprzętu poligraficznego,
. dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność", § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" o kwotę 312,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
O ww. kwoty dokonano zwiększenia planowanych wydatków w działach i rozdziałach JW.
2. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 120.000,- zł jako pomoc finansową na modernizację drogi w Jaksicach, skrzyżowanie przy Kościele oraz budowę drogi powiatowej Olszewice - Słońsko dokonano zwiększenia o ww. kwotę płanowanych dochodów w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow~e na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", dziale 600 "Transport i łączność".
3. Na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Różne opłaty i składki" o 5.268,- zł, "Podatek od nieruchomości" o 3.700,- zł i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 547,- zł a zwiększenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 5.120,- zł, "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" o 3.800,- zł oraz "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o 595,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na PFRON i . ZFŚS oraz na wynagrodzenia powołanych z dniem 1 lipca br. do odbycia służby zastępczej dwóch poborowych.


Starosta
Leonard Maciejewski