BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542051

Data: 30 czerwca 2003 r
Nr uchwały: 108/2003
Dotyczy: w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej
Uchwała nr 108/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2003 r.


w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002. r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 38 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 orazz2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz.720 i poz. 721)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Obniżyć ceny wywoławcze nieruchomości ustalone przy ogłaszaniu pierwszego przetargu oraz określić wadia i postąpienia dla zbycia w drugim przetargu nieruchomości, w sposób określony w załączniku, o którym mowa w § 1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie

W związku z faktem, iż w dniu 27 czerwca 2003 r. pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, określonych w załączniku do niniejszej uchwały zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu.
Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późno zm. ) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości jednak nie niżej niż 50 % tej wartości.


Starosta
Leonard Maciejewski