BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542030

Data: 22 lipca 2003 r
Nr uchwały: 115/2003
Dotyczy: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała nr 115/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lipca 2003 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 5c pkt.2 art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz.19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, .poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683,Nr 214, poz. 1806)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Jerzy Naumann
- Józef Ratajczak
- Ryszard Oczachowski
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Teresa Kordas
- Beata Wasielewska
- Andrzej Konieczny
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Ewa Domagała
- Maria Wojciechowska
d) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Jacek Kempski
- Tomasz Marcinkowski

§2


Zasady pracy Komisji Konkursowej, o której mowa w §1 określa regulamin przyjęty uchwałą nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie

17 czerwca 2003 r. rezygnację z zajmowanego stanowiska złożył dotychczasowy dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. W związku z powyższym na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) konieczne jest powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wyżej wymienionej placówki.
Regulamin Komisji Konkursowej uchwalony został uchwałą nr 316 Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski .


Wicestarosta
Tadeusz Majewski