BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542008

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 125/2003
Dotyczy: w sprawie zmiany uchwały nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski
Uchwała nr 125/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 14i, poz. 943, z 19981. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1l26, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz.19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 214, poz. 1806)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


§ 5 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski, stanowiącej załącznik do uchwały nr 316/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 kwietnia 2002 r. otrzymuje następujące brzmienie:
,,§ 5 :" Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły dopuszcza się tylko tych kandydatów, którzy spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U z 2003 r. Nr 89 poz.826)".

§ 2


W § 8 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski lit.e otrzymuje brzmienie:
"lit. e: aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym" dopisuje się literę h w brzmieniu: "h: akt uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego".

§3


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


UZASADNIENIE


W Dz. U. Nr 89 z 2003 r. poz. 826 ukazało się rozporządzenie MENiS z dnia 6 maja,2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek. W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania zapisów regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski do cytowanego wyżej rozporządzenia.


Starosta
Leonard Maciejewski