BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541777

Data: 20 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 127/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 127/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806) art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,77.649.359,- zł" zastąpić kwotą ,,77.676.223,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,77.649.359,- zł" zastąpić kwotą ,,77.676.223,- zł"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2003 r. Nr WFB.I-3011/41/2003 dokonano:
a) zwiększenia planowanych dochodów w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" o kwotę 28.102,- zł z czego:
. dział 801 "Oświata i wychowanie" o 26.937,- zł
z tego:
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o 23.911,- zł na dofinansowanie
pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk,
- rozdział 80195 "Pozostała działalność" o 3,026,- zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
. dział 853 "Opieka społeczna" o 1.165.- zł
w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych.
O ww, kwoty zwiększono planowane wydatki (działy i rozdziały jw,),
b) zmniejszenia planowanych dochodów w § 211 "Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.238,- zł rozdziale 01022 "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego", dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo".
O ww. kwotę zmniejszono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
W wyniku powyższych zmian zarówno planowane dochody, jak i planowane wydatki uległy zwiększeniu o łączną kwotę 26.864.- zł.
2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby" o 23.000,- zł, "Podatek od nieruchomości" o 10.000,- zł i "Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa" ,o 1.000;- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia~1 o 5.158,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 5.000,- zł, "Podróże służbowe krajowe" o 700,- zł, "Różne opłaty i składki" o 5.000,- zł, "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 2.500,- zł oraz "Opłaty na rzecz budżetu państwa" o 14.412,-zł. Zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Komendy oraz zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych,
b) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług remontowych" o 20.000,- zł i "Podatek od nieruchomości" o 540,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 19.769,- zł, "Zakup usług zdrowotnych" o 122,- zł, "Odpisy na ZFŚŚ" o 303,- zł oraz "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 346,- zł. Powyższe zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki w tym wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia we własnym zakresie remontu ( malowanie pomieszczeń i elewacji pałacu),
c) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.506,- zł poz. "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Opłaty na rzecz budżetu państwa.". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji
wydatków budżetowych.Starosta
Leonard Maciejewski